O SZKOLE
PRZEDSZKOLE
ŚWIAT UCZNIA PSP
LO MUNDUROWE i PP

NWSP w Białymstoku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni
więcej...

Edkacja domowa

Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania,
więcej...

Wirtualny Dziennik

Internetowy serwis Wirtualnego Dziennika zostanie uruchomiony z dniem 1 września 2015 roku
więcej...

Biblioteka

Biblioteka szkolna wchodzi w skład biblioteki naukowej NWSP. Gromadzi książki wg nowego kanonu lektur szkolnych na poszczególnych etapach nauczania (...)
więcej...

                                               Edukacja domowa

 

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami z dnia 19 marca 2009 roku ustawodawca dopuszcza możliwość prowadzenia nauki poza szkołą. Rodzic, który zdecyduje się na taką formę kształcenia musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania określone w ustawie. Tak zwana „Edukacja domowa” jest alternatywnym sposobem nauczania, w której rodzice przejmują obowiązek przekazania wiedzy z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego. Ta forma edukacji może być wspierana przez osoby spoza rodziny, jak również uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach odbywających się poza domem tj: muzeach, klubach, sportowych czy ośrodkach kultury. Rodzic decydujący się na edukację poza szkolną musi wystąpić do Dyrektora ZS NWSP w Białymstoku o wydanie zezwolenia.

 

Zezwolenie może być wydane, jeżeli:

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. ustawy o systemie oświaty.

     Rodzice, którzy zdecydują się na Edukację domową w Zespole Szkół NWSP nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką.